DLE - Delta Lift Energy

Ett koncept för klimatneutral, PFAS-fri och energieffektiv kyla och värme.

DLE-konceptet består av en DLE-central som använder sig av CO(koldioxid) som köldmedium, tillsammans med egenutvecklad och avancerad styrteknik. Som värmepump ger den höggradig värme för både varmvatten och uppvärmning som samtidigt kan användas för kyl och frys. Resultatet är en hållbar energi- och kostnadseffektiv lösning för kyla och värme.

I dag finns DLE-konceptet installerat hos ett stort antal beställare som kyl- och fryslager, kontors- och bostadsfastigheter, konferens och idrottsanläggningar m fl. DLE-konceptet framtidssäkrar din anläggnings kyl- och värmesystem.

DLE-konceptet är en helt och hållet klimatneutral och PFAS-fri-lösning som kan halvera dina energikostnader och samtidigt öka värdet på din fastighet. Den CO2 som nyttjas är återvunnen som en restprodukt vid biogasframställning.

Hitta rätt direkt:

Teknik

Täck en fastighets totala behov av  kyla och värme. Oftast med med en halvering av energikostnaderna.

Miljö

PFAS-fri och utan F-gaser, klimatneutral kyla och värme.

Ekonomi

DLE-konceptet spar energikostnader och ökar värdet på din fastighet.

Service

Hållbarhet i fokus: CO2-tekniken minimerar underhållsbehovet för kyl och värme.

Vi har helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service.

DLE-konceptet är en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning!

DLE-konceptet är utvecklat av Labkyl och finns sedan flera år installerat och i drift hos olika beställare (referenser). DLE-konceptet är i grunden ett CO2-aggregat som värmepump eller kylmaskin i kombination med egenutvecklad, avancerad styrteknik. Det som möjliggjort utvecklingen är en banbrytande teknik där CO2 (koldioxid) använts som köldmedium istället för miljö- och hälsofarliga syntetiska köldmedier. Den CO2 som nyttjas har tagits om hand som en biprodukt vid biogastillverkning och därefter kapslats in i det slutna kylsystemet.

Vi utgår från en grundtanke om minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet.

Teknik

Hur fungerar DLE-konceptet?

CO2-aggregatet i kombination med styrteknik hämtar sin energi ur berg, vatten eller luft. Energin används som värme eller/och kyla efter behov. Det finns tre viktiga faktorer som avgör om en anläggning blir effektiv;

  1. En bra källa att hämta energi ifrån.
  2. Optimerad styr och reglerteknik.
  3. Rätt utformat återvinningssystem.

Effektiviteten baseras på en bra energikälla och optimerad styrning.

DLE-konceptet ger 1 till 9 gånger högre verkningsgrad!

Verkningraden för att skapa värme eller kyla anges oftast som prestanda på det aggregat som väljs, uttryckt i COP.  Förenklat brukar en traditionell värmepump ge 1 till 4 gånger högre effekt i jämförelse med direktverkande el. Värmepumpen är med andra ord upp till fyra gånger så effektivt som att använda direktverkande el.

DLE-konceptet har en egenutvecklad och avancerad styr och reglerteknik som är konstruerad av standardiserade komponenter och är kompatibel för att passa de flesta anläggningar och system.

Det är DLE-konceptets styr och reglerteknik tillsammans med CO2 som köldmedium som gör att vi kan optimera en anläggnings energibesparing och värmeåtervinning från tidigare nämnd faktor 1 till 4 och i stället ge 1 till 9. En dubblering av verkningsgraden.

Dubblering av verkningsgraden från 1 till 4 till 1 till 9. Fyra gånger effektivare än direktverkande el.

100% effekttäckning!

Med DLE-konceptet kan man få hetvatten på över 75 grader (vid deleffekt upp till 90 grader). En vanlig värmepump täcker normalt ca 70% av en fastighet eller anläggnings totala behov av värme/kyla. Resterande 30% av energin tillförs via olja eller elpanna i form av spetsvärme. Detta slipper du med DLE-konceptet och på sätt ändras kostnadsbilden radikalt för fastigheten. Spetsvärme tenderar att var mångdubbelt dyrare än grundvärmen.

DLE-konceptet möjliggör höga temperaturer och behovet av spetsvärme försvinner. Konceptets CO2-värmepump kan stå för 100% av en fastighet eller anläggning totala behov av kyla och värme.

Att sätta en siffra på exakt vad DLE-konceptet innebär i energibesparing går inte att göra då varje fastighet och dess behov ser olika ut. Vi ser dock i våra genomförda projekt besparingar på långt över 50%. Det finns med andra ord starka ekonomiska incitament för att satsa på DLE-konceptet.

DLE - Delta Lift Energy
kan täcka en fastighets totala behov av kyla och värme. Oftast med med en halvering av energikostnaderna.

Miljö

Klimatneutral och hållbar

DLE-konceptet arbetar med PFAS-fri och återvunnen CO2 (koldioxid). Det är ett naturligt köldmedium som har ypperliga egenskaper för värmeåtervinning. Med DLE-konceptet minskar behovet av tillförd energi vilket spar pengar samtidigt som vi värnar om både vår miljö och hälsa.

DLE - Delta Lift Energy, sparar pengar samtidigt och värnar om både vår miljö och hälsa. PFAS-fri!

Dimensionerad för hela behovet

En stor fördel med DLE-konceptet är att den kan dimensioneras för hela effektbehovet och att ingen dyr spetsenergi behöver tillföras. DLE-konceptet har öppnat upp för höga temperaturer vilket har breddat användningsområdet avsevärt. Styrsystem och den steglösa effektregleringen gör att CO2-värmepumpen/kylmaskinen alltid arbetar optimalt.

Höga temperaturer breddar möjliga användningsområden.

Minimalt underhåll och driftsäker

Alla produkter som omfattas av DLE-konceptet håller mycket hög kvalitet. De är designade för att upprätthålla säker drift och förväntad effektivitet under minst 30 års tid. CO2-aggregaten i DLE-konceptet är uppbyggda av standardkomponenter vilket borgar för god reservdelstillgång över tid.

Hög kvalitet och säker drift i över 30 år.

DLE-konceptets CO2-aggregat är installationsfärdigt

DLE-konceptets CO2-kylmaskiner/värmepumpar leveras installationsklara i standardutförande tillsammans med styrteknik och kringutrustning för optimerad totalfunktion. De är tysta och lättplacerade tack vare sina små inbyggnadsmått och har utmärkt serviceåtkomlighet genom sin utformning. DLE-konceptets CO2-kyl- och värmepumpsaggregat finns installationsklara i storlekar från 50 kW till 2700 kW per aggregat.

Installationsklara lösningar.

CO2 påverkar inte vårt klimat eller miljö.

Det köldmedium som används i DLE-konceptets värmepumpar eller kylmaskiner är CO2 (koldioxid). Ett naturligt köldmedium som återvunnits som en restprodukt från biogasframställning.

CO2 har ingen påverkan på växthuseffekten och är helt kemikaliefritt.

PFAS är ett samlingsnamn för tiotusentals olika fluorerande ämnen som lagras i våra kroppar och i naturen. De flesta PFAS-ämnen är oerhört svåra att bryta ner eller till och med icke nedbrytningsbara. I dag kopplas PFAS-ämnen till skadliga effekter som allt från olika cancerformer till påverkan på immunförsvaret och kolesterolhalter i blodet samt påverkan på födelsevikt hos barn. För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS-ämnen som hälsoskadliga.

PFAS finns i allt från en teflonpanna, skidvalla och kläder till våra köldmedier.
Utan kemikalier och ingen påverkan på växthuseffekten.

DLE-konceptet är PFAS-fritt

PFAS är ett samlingsnamn för tiotusentals olika fluorerande ämnen som lagras i våra kroppar och i naturen. De flesta PFAS-ämnen är oerhört svåra att bryta ner eller till och med icke nedbrytningsbara. I dag kopplas PFAS-ämnen till skadliga effekter som allt från olika cancerformer till påverkan på immunförsvaret. För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga.

PFAS finns i de flesta syntetiska köldmedium.

PFAS, fluorerande ämnen lagrade i kroppar och naturen, kopplas till cancer och påverkan på immunförsvaret.

Syntetiska köldmedier som HFO och HFC har ingen framtid!

Reach-förordningen* förbereder nu två olika förslag för att begränsa och förbjuda köldmedier innehållande PFAS. När förslagen går igenom innebär det i praktiken att samtliga syntetiska köldmedier kommer fasas ut från marknaden. Inga kylmaskiner eller värmepumpar som använder syntetiska köldmedier kommer installeras

Under en relativt kort övergångsperiod kommer det tillåtas påfyllning av befintliga maskiner.

Kyl och Värmepumpsföreningens (Branschorganisationen för kylföretag) slutsats är att en återgång till naturliga köldmedier är tydlig.

*Reach-förordningen är Europaparlament och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach-förordningen innehåller också krav på användare av kemikalier och regler om information som leverantör måste ge sin kund.

Vill du framtidssäkra din kyl- eller värmepumpsanläggning framöver finns det i dag inga alternativ förutom naturliga köldmedium som CO2.  DLE-konceptet med sina CO2-aggregat berörs överhuvudtaget inte av REACH-förordningen.

Vissa köldmedier innehåller PFAS.

DLE-konceptet innehåller inga F-gaser.

F-gaser är ett samlingsnamn för konstgjorda eller syntetiska gaser som bland annat innehåller fluor. De används som köldmedium i bl a värmepumpar och kylmaskiner. F-gaserna bidrar starkt till växthuseffekten och är något vi bör undvika att installera. 2015 kom F-gas förordningen som innebär en snabb utfasning av syntetiska köldmedier som HFO och HFC. När det gäller köldmedier så hamnar många av dem som ska fasas ut gällande F-gasförordningen också under Reach-förordningen. Dvs de bidrar både till ökad växthuseffekt och ökad PFAS-inlagring i naturen.

DLE - Delta Lift Energy, PFAS-fri och utan F-gaser.

En hållbar lösning inför framtiden

Vill du framtidssäkra din anläggning och investera i ett koncept som är klimatneutralt, PFAS-fritt och energieffektivt så bör du titta på DLE-konceptet. Labkyl använder uteslutande CO2 i sina applikationer-

Framtidssäkra din anläggning med DLE - Delta Lift Energy

Ekonomi

DLE-konceptet spar energikostnader och ökar värdet på din fastighet

Investeringsmässigt är DLE-konceptet den kanske mest prisvärda lösningen för miljövänlig kyla och värme på marknaden.
De tre största ekonomiska faktorerna som påverkar en värme- och kyllösning är:

  1. Investeringskostnaden för att bygga anläggningen
  2. Energin för att driva anläggningen
  3. Underhåll- och servicekostnader

DLE-konceptets effektiva energihantering ger en mycket god totalekonomi.
En investering i DLE-konceptet är en investering du snabbt kan räkna hem tack vare dess optimerade energiförbrukning och förmågan att återvinna energi. En rätt installerad anläggning är till stor del underhållsfri och ska bara behöva sin årliga översyn.

DLE-konceptet baserar sig på PFAS-fri och klimatneutral kyla och värme vilket förenklar att exempelvis certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad i drift och LEAD. I förlängningen innebär det bättre möjligheter till finansiering med sk. gröna lån.

DLE-konceptets energieffektivitet ger en fastighet betydligt lägre driftkostnader och driftnetto samtidigt som värdet på fastigheten ökar.

Service

Underhåll, teknisk livslängd och serviceavtal

När en kylmaskin eller värmepump som arbetar med CO2 som köldmedium jämförs med konkurrenter i en LCC-kalkyl är det alltid till CO2-kylmaskinen eller CO2-värmepumpens fördel. När man adderat energi, livslängd, service- och underhåll i kalkylen så finns det idag inget på marknaden som kan utmana en kylmaskin eller värmepump som använder CO2 som köldmedium.


Livsmedelskyla
Samtliga aggregat med syntetiska köldmedium kommer fasas ut och försvinna från marknaden.
Även här är underhållskostnaderna för en CO2-kylmaskin lägre och ger dessutom stora miljö- och energimässiga fördelar.


Värmepumpar

En CO2-värmepump är konstruerad för att med regelbunden och förebyggande service arbeta utan problem i minst trettio år. Traditionella värmepumpar med syntetiska köldmedier har oftast kortare livslängd.
CO2-värmepumpen är en avancerad teknisk lösning, byggd med standardkomponenter för att vara enkel att ge service. Det finns god tillgång på underhålls- samt reservdelskomponenter.


Naturligt köldmedium vs naturligt köldmedium

Underhållskostnaden för CO2-aggregat är en tredjedel i jämförelse med ett ammoniakaggregat. Båda är naturliga köldmedium, klimatneutrala och PFAS-fria och utgör ett bra energieffektivt och miljömässigt val. Dock har ett ammoniakaggregat begränsningar i temperatur och placering. När vi jämför serviceintervallerna för ett CO2-aggregat och ett ammoniakaggregat blir skillnaden tydlig. Med täta olje- och filterbyten samt slitagedelar för regelbundna renoveringar ökar underhållskostnaderna markant för ett ammoniakaggregat.
Den tekniska lösningen som CO2-värmepumpen/kylmaskinen är konstruerad med innebär att vid ett eventuellt stillestånd påverkas endast liten del av den totala effekt i leveransen. CO2-värmepumpen/kylmaskinen är byggde med flera mindre kompressorer i ett och samma aggregat. Ett ammoniakaggregat är uppbyggt av två stora kompressor vilket innebär att vid ett stillestånd kan man direkt tappa tappa 50% av den totala effekten.

Serviceavtal med energikontroll

Genom ett serviceavtal arbetar vi proaktivt via förutbestämda besök där vi kontrollerar din installation eller anläggning för att tidigt upptäcka brister och fel som kan skapa följdfel eller avbrott. Som avtalskund blir ni prioriterade och har möjligheten att avropa akuta insatser på ett enkelt sätt. Ett serviceavtal är ekonomiskt fördelaktigt, ger trygghet, snabb återkoppling vid eventuella funktionsproblem och inkluderar förebyggande översyn för att undvika framtida problem.

Som kund/beställare får ni tillgång till vår samlade kompetens där vi kan verka rådgivande, förebyggande eller aktivt delta i planerat underhålls- och optimeringsarbete.

Driftförutsättningar och prestanda kontrolleras för att säkerställa god energihantering över tid. En underhållsplan med vissa förutbestämda underhållspunkter för enklare budgetupplägg och överskådlig framtidsekonomi är också en del av servicepaketet.


Energi och driftskontroll

För att en kylmaskin eller värmepump ska fungera optimalt behöver den justeras och kontrolleras av kompetent personal.
Felaktigt inställda eller felande komponenter som påverkar kyl- och frysobjekt till att arbeta under fel driftsförhållanden kan kosta hundra tusentals kronor per år beroende på omfattning.

Har du några frågor eller funderingar om våra produkter och tjänster? Vi finns här för att hjälpa dig! Kontakta oss för att få personlig och proffsig assistans. Vi ser fram emot att höra från dig och vara till hjälp på bästa möjliga sätt!

Patrik

Patrik Ahlstrand

E-post:

Johan

Johan Lundberg

E-post:

Happy

Hans-Olov Larsson

E-post:

Jan

Jan Lindfors

E-post: