PFAS/FGAS

PÅ HÅLLBART UPPDRAG

Hållbarhet

I Labkyls vision ingår det att producera kyla och värme klimatneutralt och energieffektivt och därmed verka för ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att uteslutande arbeta med CO2 som köldmedium i vårt egenutvecklade DLE-koncept. På det sättet kan vi garantera att din anläggning är klimatneutral, PFAS-fri samt energieffektiv och framtidssäkrad.

I övrigt utgår vi från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Värmepumpar och kylmaskiner under drift påverkar vår miljö av tre orsaker: energianvändningen samt utsläpp av koldioxid och kemikalier. Vår lösning är DLE-konceptet - en kombination av CO2-aggregat med avancerad styrfunktion med effektiv energianvändning som inte har någon påverkan på klimatet och är PFAS-fri.

Våra kylmaskiner eller värmepumpar med CO2 har ett 100% miljövänligt köldmedium som tillhandahålls som en biprodukt vid biogasframställning.

Förbud mot nästan alla köldmedier utom de naturliga.

Reach-förordningen* förbereder nu olika förslag för att begränsa och förbjuda köldmedier innehållande PFAS. När förslagen går igenom innebär det i praktiken att samtliga syntetiska köldmedier som HFO och HFC försvinner från marknaden. De syntetiska köldmedier vi använder i dag och berörs av F-gasförordningens krav berörs också av Reach-förordningens. I en snar framtid kommer bara naturliga köldmedier vara alternativet.

Det är dyrt att inte ha hållbarhet med i beräkningarna!

Hållbarhet enligt DLE-konceptet ger stora ekonomiska fördelar genom minskad energiförbrukning men också genom fördelaktiga lånevillkor. Det hänger ihop med att EU regelverket som kallas Taxonomin.*  Det syftar till att främja gröna investeringar. En hållbar byggnad når ut till en bredare bas av tänkbara investerare och långivare vilket ger finansiering till lägre kostnad.

Idag erbjuder flera banker ”gröna” lån*. Kravet från banken eller låneinstitutet är att byggnaden ska ha uppnått en viss energiklass, exempelvis A- eller B-klassad enligt Boverkets energiklassificering, Svanenmärkning enligt Miljömärkning Sverige, Guld- eller silvercertifierad miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council med flera.

DLE-konceptet är energieffektivt och arbetar med att återvinna energi vilket gör det till en grön investering och uppfyller alla klassnings- och certifieringskrav.

Certifiering Leed och Miljöbyggnad i drift tar ett större grepp!

Vi ser idag att certifieringarna alltmer gör tydligare kopplingar från sina mätdata till regelverket för taxonomin. I princip alla större certifieringar (BREEM, LEED, Miljöbyggnad) har krav och utvärderingar av köldmedier där en CO2-lösning bidrar till att få en bra värdering.

Troligen kommer morgondagens certifieringskrav vara kopplade till Reach-förordningen och miljöfrågor i stort och därmed innehålla fler miljöaspekter än energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Med ett naturligt köldmedium är du säker inför framtiden

Förutom det rent ekonomiska fördelarna med en hållbar fastighet har det självklar också ett positivt signalvärde som ger företaget och/eller fastigheten varumärkesfördelar.

Vad är Taxonomi?

*Taxonomin översätter EU:s klimat- och miljömål i ett antal kriterier som krävs för att en ekonomisk aktivitet ska klassas som miljömässigt hållbar. På så vis kan investerare identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. 

Vad är REACH-förordningen? 

Reach-förordningen är Europaparlament och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach-förordningen innehåller också krav på användare av kemikalier och regler om information som leverantör måste ge sin kund.

Reach-förordningen gäller för alla företag och individer inom EU.

Vad är PFAS?

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön. PFAS - Kemikalieinspektionen

Årligen hamnar 75 000 ton av evighetskemikalierna PFAS i miljön i Europa. Textilier, fluorgaser och medicinteknisk utrustning står för en stor del av utsläppen. Där de fluorgaserna står för ca 50 % av utsläppen dvs vår kylbransch släpper ut långt mycket mer än övriga.

Pfas kommer att regleras av Reach-förordningen.
Reach-förordningen kommer att begränsa och förbjuda köldmedier innehållande PFAS.

 

Vad är F-gas förordningen?
Den nya F-gasförordningen ökar takten på utfasning av syntetiska köldmedier.

RISKERNA MED 
PFAS!

Studier visar att PFAS har kontaminerat regnvatten, dricksvatten och grundvatten

Studier visar att viss PFAS bidrar till utvecklingen av njur- och testikelcancer

Kan även finnas i de flesta människors blod och är länkat till höga kolestorolvärden

Tester tyder på att vissa PFAS försämrar immunförsvaret

En del PFAS kan skada levern

Vår hållbarhetspolicy

Vi arbetar aktivt med övergången till naturliga köldmedier med positiv miljöpåverkan. Genom att ständigt föra en dialog med våra kunder och anpassa val och systemutformning för varje unikt tillfälle, ser vi att detta resulterar till positiv miljöpåverkan under hela arbetsprocessen och goda relationer mellan alla parter.

Vi använder närproducerat material genom att använda restprodukter i kretsloppet och minimera energianvändningen med effektiva system och värmeåtervinning. Transporter kostar på miljön och vi strävar alltid till att planera resandet och minimera antalet leverantörer.

Vi värdesätter våra medarbetares utveckling och uppmuntrar engagemang. Vi erbjuder systematisk kompetensutveckling och säker företagsstruktur för en stabil ekonomi.

Vi väljer leverantörer och producenter med omsorg som har bra hållbarhetsprogram och arbetsvillkor.

Vi följer regelverket och lagar och har en öppen agenda med våra samarbetspartner. Vi lyssnar in kundens behov och levererar produkter och tjänster utifrån kundens förväntningar.

Som ett företag med stark lokal förankring är vi måna om lokala engagemang. Detta varierar från ort till ort men i helhet vill vi inspirera och stödja positiva initiativ och engagemang i samhället inom utbildning, idrott, kultur med mera.

Vi har en öppen dialog med samarbetspartner och medarbetare för att tillsammans öka kunskapen och stärka förtroendet.Hållbarhetsrapport – hur kan bra kyl- och värmeanläggningar bidra till en hållbar omställning?

Ju mer vi informerar om hur stor påverkan kylbranschen har på miljön, och framför allt betydelsen av rätt köldmedia i rätt aggregat, desto mer engagerar det i alla led. Vi är stolta över våra engagerade medarbetare, kunder och leverantörer. Under våren 2022 har vi därför valt att tillsammans med Gröna Städer och AFRY ta fram en hållbarhetsrapport. Syftet är att belysa moderna kyl- och värmeinstallationers potential att sänka klimatutsläppen.

Läs mer och ta del av rapporten här

Här hittar du källorna till den information vi delat med oss av. Vid frågor om hur detta gäller just din anläggning, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa till!