"Vi har tre konkreta förslag till Sveriges politiker för ett hållbart energisystem"

24 Jul 2023

Om Sverige ska klara klimatmålen och snabbt genomföra energiomställningen behöver all energi användas så klokt som möjligt. Genom att sätta energieffektivisering först kan stora resurser frigöras, men i dag finns regler som verkar åt andra hållet.

Markus Wråke, vd Energiforsk, Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen, Jonas Tannerstad, chef el och automation, Örebrobostäder

"Sverige står inför ett behov att snabbt elektrifiera stora delar av energisystemet för att klara klimatomställningen. Till 2045 kan elbehovet komma att mer än fördubblas.

Det här innebär en mycket stor utmaning att på kort tid bygga ny elproduktion och överföringskapacitet. Dessutom innebär det målkonflikter. Var ska vindkraftverk och annan ny elproduktion byggas?

Men det går att minska behovet av dessa investeringar, och därmed även målkonflikterna. Energieffektivisering kan snabbt och kostnadseffektivt minska behovet av mer energi och de klimatpåverkande utsläppen. Ändå nyttjas inte den stora potentialen.

En orsak är att det i dag finns lagar och regler som (oavsiktligt) förhindrar energieffektivisering.

Vi har tre konkreta förslag som hjälper Sveriges politiker att ställa om.
1. Energieffektivisering först

Parallellt med utbyggnad av ny energitillförsel behöver Sverige satsa på energieffektivisering – av både fossilfri och fossil energi. Det underlättar övergången till ett fossilfritt samhälle. Till exempel kan regioner och kommuner utforma ägardirektiv och annan styrning med energieffektivisering först som bärande princip. Det saknas tyvärr i dag och skulle sända ut en stark signal om vikten av energieffektivisering. Kommunala bolag, inklusive energibolag, borde gemensamt (kommunvis) ta fram en handlingsplan för tillämpning av energieffektivisering först där vinstkrav och nytta för kommuninvånare samtidigt står i fokus.

2. Röj hinder för energieffektivisering

Ändra lagar, regler, rekommendationer och energi- och effekttaxor så att de inte hindrar energieffektivisering. Ett exempel är att fjärrvärmebolagen i större utsträckning bör ta emot överskottsvärme från till exempel butiker med kyla. Detta görs inte i tillräckligt stor utsträckning i dagsläget. Det innebär att vi missar en smart energikälla.

Dessutom bör taxekonstruktioner ses över, så att konsekvenser blir lättförståeliga för kunden. Energiräkningarna behöver förenklas så att kunden kan förstå vad energieffektivisering faktiskt ger. I dagsläget är det svårt att förstå hur man som konsument kan påverka sin slutanvändning.

 

3. Fokusera på energieffektivisering – nyttja alla möjligheter

Mesta möjliga energieffektivisering bör vara målet i varje projekt. Ska vi klara alla utmaningar, såväl nationell som lokalt, bör ingenjörer, byggare, installatörer, driftpersonal med flera i större utsträckning än i dag användas för den gröna energiomställningen. Vi behöver nyttja alla möjligheter. Här finns goda exempel på kommuner som ligger i framkant, som ser möjligheterna med, och nödvändigheten av, energieffektivisering. Men vi kan bara nå klimatmålen om fler kommuner och regioner ökar sitt fokus på energieffektivisering.

Om Sverige ska kunna realisera en energiomställning i närtid behöver politiker, både nationellt och lokalt, satsa på energieffektivisering – direkt och i alla led. Fullt fokus på energieffektivisering förbättrar kraftigt möjligheterna för Sverige att skapa ett hållbart energisystem."

 

Tankesmedjan består av - 

Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen

Markus Wråke, vd Energiforsk

Louise Ödlund, professor i Energisystem, Linköpings universitet

Jonas Tannerstad, chef el och automation, Örebrobostäder

Ulf Näslund, chef teknikutveckling, Vasakronan

Anders Ekdahl, Head of Market & Communication, Nordic Climate Group

Peter Sundqvist, key account manager, Electrolux Professional

Klas Tocklin, vice vd, Caverion Sverige

Tankesmedjan Fokus Energieffektivisering har initierats av Energieffektiviseringsföretagen och består av representanter från näringslivet, akademien och den offentliga sektorn. Syftet är att öka kunskapen om samhällsnyttan med energieffektivisering samt öka takten för energieffektivisering.