Datacenter i Kista energisparar genom återvinning!

30 Dec 2022 EK-Kyl

Hela 3 MW kommer Digital Realty att återvinna när det nya datacentret STO6 med en total yta om 8,300 m² i Kista utanför Stockholm står klart. Den återvunna effekten räcker för att ge värme och varmvatten åt ca 10 000 hushåll.

I dag väljer många internationella företag att etablera sina server- och datahallar i Sverige. Säkerhet, hållbarhet och tillgång till grön el är i många fall ett vinnande koncept.

Det hela började med att kunden tog kontakt med EK-kyl utifrån tidigare referenser inom området. Kunden beställde sedan en projektering varpå EK-kyl tog fram ett komplett kostnadsförslag med tillhörande underlag för att bygga den värmeåtervinning som kunden efterfrågade. EK-Kyl utsågs sedan som totalentreprenör för Digital Realty.

Att kyla en serverhall eller ett datacenter handlar om betydande kostnader över tid. Därför är återvinning av energi från serverhallar och datacenter till fjärrvärme en del i framtidens energilösning. Ett energibolag som satsar på att återvinna överskottsvärme är Stockholm Exergi.De har åtagit sig att köpa den återvunna överskottsvärmen från datacentret och utnyttja den som fjärrvärme. På så sätt får vi en miljövänlig och lönsam hantering av överskottsvärmen.

I stora drag fungerar anläggningen tekniskt sätt som ett omvänt kylskåp. Två värmepumpar med fyra kompressor installerades. Värmepumparna ger kyla när de hämtar värme ur datacentrets kylvattenslinga där vattnet kyls från 30 till 20°C. Värmepumpen blir av med värmen genom att ta ca 45°C returvatten från fjärrvärmenätet som värms till mellan 75–85°C, innan det via en kraftig cirkulationspump förs tillbaka till fjärrvärmenätet. En energieffektiv och miljövänlig lösning.

- I vanliga fall får vi en handling som vi utgår ifrån och projekterar ner i detaljnivå. Men i det här projektet hade vi också rollen som ”konsult” och arbetade fram samtliga dimensioneringar och handlingar själva samt kalkylerade fram en budget för genomförandet. Utifrån de handlingarna genomförde vi installationen. Ett datacenter av den här storleken genererar väldigt mycket överskottsvärme som går att återvinna och sälja vidare till energibolag. I dag är det oerhört viktigt att kunna återvinna värme från resurskrävande verksamheter. Energibesparing är högst upp på de flesta företags agendor. Samverkan med de olika teknikdisciplinerna, kyla, värme, el samt styr och regler har fungerat utmärkt, säger Carl-Eric Flodmark, projektledare på EK-Kyl AB.

Digital Realty kopplar ihop företag och data genom att leverera hela spektrat av moln- och operatörsneutrala tjänster för datacenter, colocation och internetpunkter. Den globala datacenterplattformen PlatformDIGITAL® ger företagen en säker mötesplats för data och en beprövad lösningsmetodik inom Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) för att driva innovation och hantera utmaningar inom Data Gravity. Digital Realty ger tillgång till de digitala nav som är viktiga för företagen med 300+ datacenter i 50+ storstäder i 27 länder på sex kontinenter.